मन्त्रीका कारण बैठक अवरुद्ध भएपछि सरकारलाई रुलिङ

sf7df8f}+F, ( ;fpg M /fli6«o;ef a}7s ;ª3Lo ;+;b ejg gofF afg]Zj/df ;f]daf/ a;]sf] /fli6«o;efsf] a}7s ;~rfng ub}{ cWoIf u0f]zk|;fb ltldlN;gf . tl:a/ M rG›snf If]qL÷/f;;

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले नेपाल सरकारका नाममा रुलिङ गरेको छ । बैठकको सुरुमै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बैठक सुरु हुने निर्धारण समयभित्रै नेपाल सरकारका मन्त्रीहरुलाई बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भइसक्न रुलिङ गरेका हुन्।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठक दिउँसो १ बजेर १ मिनेटमा बोलाइए पनि सरकारका कुनै पनि मन्त्रीको उपस्थिति नभएपछि बैठक आधा घण्टा ढिला गरी सुरु हुन पुगेको थियो ।

प्रतिकृय

प्रतिकृय